I forbindelse med først møde i klinik informeres om dataindsamling/opbevaring og samtykkeerklæring underskrives af klient.

Jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere) paragraf 2 stk. 3 er klinikken forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling.

Ønsker klienten ikke at underskrive samtykkeerklæring kan behandlingen ikke iværksættes. 

Personoplysninger anvendes udelukkende til identifikation af pågældende klient.

Helbredsoplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling gennemføres.

Samtykkeerklæring samt journal kan til enhver tid tilbagekaldes.

Samtykkeerklæringer samt journaler opbevares i papirform i aflåst skab i aflåst klinikrum.Det er udelukkende behandler Joan Schmidt Pedersen der har adgang til data. Opbevares i 5 år som loven påkræver. Derefter makuleres journal samt samtykkeerklæring.

CPR.Nr bliver kun noteret ved klienter som har bevillinger til forsikringer eller Sygeforsikringen Danmark.

Såfremt der sker væsentligt brud på personsikkerheden underrettes klienter samt datatilsynet straks...senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med brudet.

Evt. klage over databehandling hos behandler kan indgives skriftlig til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K   jf. gældende regler.

Del siden